İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi

11/06/2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği İle İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi yapılmıştır. İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi

Yasal Düzenleme ve Dayanak

MADDE 13

(1) 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplananasgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmişolması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücretiarasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçimindiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”
(2) 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

BordroPlus ürününde 4.53.01.01 versiyonu itibariyle ilave asgari geçim indiriminin otomatik uygulanması ile ilgili geliştirme yapılmıştır.

BordroPlus Ürününde İlave Asgari Geçim İndiriminin Uygulanması

2018 Eylül ayı itibariyle ilave asgari geçim indiriminin hesaplanabilmesi için Ayarlar/Parametreler/Kanun Parametreleri – Diğer sekmesine “İlave Başlangıç Yıl /Ay” alanları eklenerek BordroPlusMnt.exe üzerinden çalışma alanı bazında yapılacak güncelleme ile öndeğer olarak ilave başlangıç yılının 2018, ayının ise 9 olarak gelmesi sağlanmıştır. İlgili alanların boş bırakılması durumunda ilave asgari geçim indirimi hesaplanmayacaktır.

Vergi dilimi değişikliğinden dolayı net asgari ücretin altında kalan personel için ilave asgari geçim indirim tutarı, puantaj kartı üret yada ekle işlemi ile otomatik olarak asgari geçim indirimi tutarına eklenir ve puantaj kartı hesaplar pencesinde Aylık Agi alanında gösterilir.

*2.55.00.00 versiyonu itibariyle İlave Asgari Geçim İndirimi uygulamasında yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücretin kontrol edilmesi ve yıllık bazda asgari ücretin altına düşmeyen çalışana AGİ ilavesi yapılmaması sağlanmıştır.